SAUVON SYKE ry:n SÄÄNNÖT

 

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Sauvon Syke ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Sauvon kunta.

 

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla.

 

3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

1) järjestämällä voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutus- ja kilpailutilaisuuksia,

2) hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja,

3) järjestämällä näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa,

4) vaikuttamalla kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin,

5) hoitamalla tiedotus- ja suhdetoimintaa.

 

4§ TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1) harjoittaa julkaisutoimintaa,

2) välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita,

3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,

5) järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, varainkeräyksiä ja arpajaisia,

6) harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä.

 

5§ YHDISTYKSEN JÄSENYYS LIITOSSA

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi ja noudattaa liiton sääntöjä.

 

6§ YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla ja jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta.

Yhdistyksellä on sekä toimivia että kannattajajäseniä. Kannattajajäsenet voivat olla joko ainais-, vuosi- tai lahjoittajajäseniä.

Yhdistys voi kutsua varsinaisessa kokouksessa tekemällään päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Yhdistys voi antaa kunniajäsenen arvonimen ansioituneelle henkilölle. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Yhdistyksen jäsenet suorittavat kevätkokouksen päättämät jäsenmaksut. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

 

7§ YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

8§ YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei täytä sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia tai toimii yhdistyksen tai liiton sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen lähettämällä valituskirjelmä yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

 

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään aikaisintaan helmikuussa viimeisintään maaliskuussa, ja syyskokous pidetään aikaisintaan marraskuussa ja viimeisintään joulukuussa.

Johtokunta kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ilmoittamalla siitä vähintään 8 päivää aikaisemmin yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 34 §:n määräykset.

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta vaatii.

Kokouskutsutapa ja –aika on sama kuin vuosikokouksessa.

 

10§ ASIOIDEN KÄSITTELY YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

4) Vahvistetaan tulevan tilikauden toimintasuunnitelma talousarvioineen

5) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle kaudelle

6) Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

7) Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

8) Päätetään jäsenmaksujen suuruus

9) Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

10) Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnan kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

11) Päätetään kokous

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

4) Esitetään yhdistyksen toimintakertomus

5) Esitetään edellisen tilikauden tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7) Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

8) Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

9) Päätetään kokous

 

Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistössä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia.

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

 

11§ YHDISTYKSEN TOIMINNAN JOHTAMINEN

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen lainmukaisena hallituksena kevätkokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kaksi (2) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan kevätkokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet varsinaisista ja toinen varajäsen ovat vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ero tapahtuu arvalla, sitten vuoron mukaan.

 

12§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi johtokunnan jäsentä niin vaatii.

Johtokunnan tehtävänä on:

- edustaa yhdistystä

- johtaa yhdistyksen toimintaa

- hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta

- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella asiat niihin sekä täytäntöön panna kokousten päätökset

- pitää jäsenluetteloa

- hankkia ja kouluttaa ohjaajia

- tehdä tilikausittain yhdistyksen tilinpäätös

- laatia ja lähettää liittoon vuositilastot

- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esityksen muista kunnia- ja ansiomerkeistä

- sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.

Johtokunta on päätösvaltainen vähintään neljän (4) jäsenen, puheenjohtaja heihin luettuna, saapuvilla ollessa.

 

13§ YHDISTYKSEN NIMEN MERKITSEMINEN

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut merkitsemään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai jonkun muun johtokunnan päättämän toisen henkilön kanssa, kaksi yhdessä.

 

14§ YHDISTYKSEN TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain 31.8. Yhdistyksen tilikausi on 1.9.–31.8. Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuslausuntonsa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen syyskokousta.

 

15§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava ¾ äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

 

16§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa ¾ äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

Jos yhdistys puretaan, luovutetaan jäljelle jäävät varat Sauvon Vapaan Sivistystyön Lautakunnalle käytettäväksi tämän yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseen.

 

17§ YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.